Aviso legal

 

 1. OBJECTE

El present avís legal regula l’ús i utilització del lloc web www.cursadelesempresessafor.com, del que és titular CLUB ATLETISME SAFOR (d’ara en avant, EL PROPIETARI DE LA WEB).

El PROPIETARI DE LA WEB posa a disposició del usuaris el present document d’acord amb allò que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’estes dades (RGPD), així com a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals (LOPDGDD), amb la finalitat d’informar a tots els usuaris del lloc web sobre les seues condicions d’ús.

La navegació pel lloc web del PROPIETARI DE LA WEB li atribueix la condició d’USUARI del mateix i comporta la seua acceptació plena i sense reserves de totes i cada una de les condicions publicades en este avís legal, advertint de que dites condicions podran ser modificades sense notificació prèvia per part del PROPIETARI DE LA WEB, i en este cas es procedirà a la seua publicació i avís amb la màxima antelació possible.

Per això és recomanable llegir atentament el seu contingut en cas de desitjar accedir i fer ús de la informació i dels servicis oferts des d’este lloc web.

L’usuari a més, s’obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’orde públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal, i respondrà enfront del PROPIETARI DE LA WEB o enfront de tercers, de qualssevol danys i perjuís que pogueren causar-se com a conseqüència de l’incompliment de la dita obligació.

Qualsevol utilització diferent de l’autoritzada està expressament prohibida, podent EL PROPIETARI DE LA WEB denegar o retirar l’accés i el seu ús en qualsevol moment.

 1. IDENTIFICACIÓ

EL PROPIETARI DE LA WEB, en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Servicis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li informa de que:

 • La seua denominació social és: CLUB ATLETISME SAFOR
 • El seu CIF és: G46623831
 • El seu domicili social està en: AV. ESPORTS, Nº4 – 46701 – GANDIA – VALÈNCIA
 1. COMUNICACIONS

Per a comunicar-se amb nosaltres, posem a la seua disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació: comunicacio@clubatletismesafor.es

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i EL PROPIETARI DE LA WEB es consideraran eficaços, a tots els efectes, quan es realitzen a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.

 1. CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ

El lloc web i els seus servicis són d’accés lliure i gratuït. No obstant això, EL PROPIETARI DE LA WEB pot condicionar la utilització d’alguns dels servicis oferts en el seu web al previ ompliment del corresponent formulari.

L’usuari garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comunique al PROPIETARI DE LA WEB i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitze.

L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i servicis del PROPIETARI DE LA WEB i a no emprar-los per a, entre altres:

 1. Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’orde públic.
 2. Introduir en la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics del PROPIETARI DE LA WEB o de terceres persones; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus servicis per mitjà del consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals EL PROPIETARI DE LA WEB presta els seus servicis.
 3. Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics del PROPIETARI DE LA WEB o de tercers i, si és el cas, extraure informació.
 4. Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació del PROPIETARI DE LA WEB o de tercers.
 5. Suplantar la identitat de qualsevol altre usuari.

 

 1. Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició de, o qualsevol altra forma de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, a menys que es compte amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulte legalment permès.
 2. Demanar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial sense que medie la seua amb la sol·licitud prèvia o consentiment.

Tots els continguts del lloc web, com a textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany al PROPIETARI DE LA WEB, sense que puguen entendre’s cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús de la web.

En definitiva, els usuaris que accedisquen a este lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, si és el cas, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguen cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·len a servidors connectats a xarxes, ni siguen objecte de cap tipus d’explotació.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat del PROPIETARI DE LA WEB, sense que puga entendre’s que l’ús o accés al mateix atribuïsca a l’usuari cap dret sobre els meus.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no haja sigut expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden prohibits.

L’establiment d’un hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre EL PROPIETARI DE LA WEB i el propietari del lloc web en què s’establisca, ni l’acceptació i aprovació per part del PROPIETARI DE LA WEB dels seus continguts o servicis.

EL PROPIETARI DE LA WEB no es responsabilitza de l’ús que cada usuari li done als materials posats a disposició en este lloc web ni de les actuacions que realitze basant-se en els mateixos.

 

 • EXCLUSIÓ DE GARANTÍES I DE RESPONSABILITAT EN L’ACCES I LA UTILITZACIÓ

El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garantisca plenament l’accés a tots els continguts, ni el seu exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seua idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

EL PROPIETARI DE LA WEB exclou, fins on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjuís de tota naturalesa derivats de:

 1. a) La impossibilitat d’accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat y/o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de qualsevol classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició, als que s’haja accedit a través del lloc web o dels servicis que s’ofereixen.
 2. b) La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguen produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electròniques o dades dels usuaris.
 3. c) L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’orde públic, els usos del tràfic i el present avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, i a mode exemplificatiu, EL PROPIETARI DE LA WEB no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulneren drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, EL PROPIETARI DE LA WEB declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobe fora d’esta web i no siga gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels enllaços que apareixen en esta web és exclusivament la d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix este lloc web. EL PROPIETARI DE LA WEB no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, invita o recomana la visita als mateixos, per la qual cosa tampoc serà responsable del resultat obtingut. EL PROPIETARI DE LA WEB no es responsabilitza de l’establiment de hipervincles per part de tercers.

 

 • PROCEDIMIENT EN CAS DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER ILÍCIT

En el cas que qualsevol usuari o un tercer considere que existeixen fets o circumstàncies que revelen el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut y/o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d’enviar una notificació al PROPIETARI DE LA WEB identificant-se degudament i especificant les suposades infraccions.

 • PUBLICACIONS

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagen de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que dóna fe de la seua autenticitat i contingut. La informació disponible en este lloc web ha d’entendre’s com una guia sense propòsit de validesa legal.

 1. LEGISLACIÓ APLICABLE

Les condicions presents es regiran per la legislació espanyola vigent.

La llengua utilitzada serà el castellà.